คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1676/2529

 แหล่งที่มา: ADMIN
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์บรรยายฟ้องว่าได้มอบอำนาจให้พ.และหรือส.เป็นผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนและได้แนบสำเนาหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไว้ท้ายฟ้องจำเลยให้การว่าโจทก์จะมอบอำนาจให้พ.และหรือส.เป็นผู้ฟ้องคดีหรือไม่จำเลยไม่รับรองและใบมอบอำนาจไม่ถูกต้องคำให้การของจำเลยแปลได้ว่าโจทก์มอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้แต่จะมอบอำนาจให้พ.และหรือส.เป็นผู้ฟ้องคดีแทนหรือไม่จำเลยไม่รับรองส่วนที่ให้การต่อไปว่าใบมอบอำนาจไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ให้การว่าไม่ถูกต้องอย่างไรและมิได้คัดค้านการมีอยู่และความแท้จริงของหนังสือมอบอำนาจโจทก์จึงไม่จำต้องส่งต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจต่อศาลและคำให้การของจำเลยไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยศาลรับฟังพยานโจทก์ได้ว่าส.เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทนโจทก์โดยไม่จำต้องอาศัยต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจและไม่ต้องปิดอากรแสตมป์.
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลรัษฎากร มาตรา 118
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 47
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 60
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177

ผู้พิพากษา

อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง
มาโนช เพียรสนอง
ปลื้ม โชติษฐยางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android