คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4216/2552

 แหล่งที่มา: สำนักวิชาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 7 ส.ค. 2555 10:06:29

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยที่ 1 ตกลงรับหนังสือแบบเรียนและอุปกรณ์การศึกษาของโจทก์ไปขายโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นส่วนลดร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 35 จากราคาปกหนังสือ หากสินค้าที่ฝากขายเหลือจำเลยที่ 1 ต้องส่งคืนให้แก่โจทก์แล้วหักทอนบัญชีชำระค่าสินค้าที่ฝากขายใน 1 ปี มีงวดบัญชี 2 ครั้ง ข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน มิใช่เป็นเรื่องที่โจทก์เป็นผู้ประกอบการค้าเรียกเอาค่าสินค้าที่ได้ส่งมอบตามที่จำเลยที่ 1 อ้าง แต่เป็นสัญญาชนิดหนึ่งที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30

ผู้พิพากษา

มนูพงศ์ รุจิกัณหะ
ประทีป เฉลิมภัทรกุล
สมควร วิเชียรวรรณ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android