คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2352/2552

 แหล่งที่มา: สำนักวิชาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 7 ส.ค. 2555 10:06:50

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พ.ร.บ.สถานบริการฯ มาตรา 3 บัญญัติว่า ใน พ.ร.บ. นี้ "สถานบริการ" หมายความถึง สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้าดังต่อไปนี้ (1) สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง ประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีหญิงพาตเนอร์บริการ... แต่ไม่มีบทนิยามคำว่า เต้นรำ ไว้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 คำว่าเต้นรำ หมายความถึง เคลื่อนไปโดยมีระยะก้าวตามกำหนดให้เข้าจังหวะกับดนตรีซึ่งเรียกว่าสีลาศโดยปรกติเต้นเป็นคู่ชายหญิง รำเท้า ก็ว่า เช่า ฝรั่งรำเท้า ส่วนคำว่าลีลาศ หมายความถึง เต้นรำแบบตะวันตกบางชนิด เช่น ออกไปลีลาศ แสดงว่าต้องมีเวทีหรือพื้นที่สำหรับเต้นรำหรือลีลาศ ฉะนั้น เมื่อคดีได้ความว่าสถานบริการ ด. ที่เกิดเหตุ ไม่มีเวทีหรือพื้นที่สำหรับเต้นรำหรือลีลาศได้จึงไม่ใช่สถานเต้นรำตามมาตรา 3 (1) แห่ง พ.ร.บ.สถานบริการฯ แม้นักร้องจะชักชวนลูกค้าให้ร่วมสนุกด้วยโดยลูกค้ายืนเต้นหรือนั่งเต้นตามจังหวะเพลงบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่มก็หาใช่เป็นการจัดให้มีการเต้นรำไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

วีระวัฒน์ ปวราจารย์
มนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด
เฉลิมชัย ตันตยานนท์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android