คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1200/2552

 แหล่งที่มา: สำนักวิชาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 7 ส.ค. 2555 10:07:03

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาซื้อขายที่ดินมีข้อความที่เป็นเงื่อนไขว่าจะชำระหนี้แก่บุคคลภายนอกคือโจทก์ที่ 2 แต่สิทธิของโจทก์ที่ 2 ยังมิได้เกิดมีขึ้น เพราะโจทก์ที่ 2 มิได้รับรู้ถึงสิทธิในขณะทำสัญญาหรือยังมิได้แสดงเจตนาแก่ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากข้อสัญญา คู่สัญญาย่อมเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังได้ การที่โจทก์ที่ 1 และจำเลยที่ 1 ตกลงซื้อขายที่ดินกันโดยไม่ระบุหนี้ที่จะต้องชำระคือการทำถนนและจดทะเบียนภาระจำยอมให้แก่ที่ดินของโจทก์ที่ 2 ในสัญญาขายที่ดินฉบับใหม่ถือว่าคู่สัญญาประสงค์จะระงับสิทธิที่จะต้องชำระหนี้แก่โจทก์ที่ 2 แล้ว จำเลยทั้งแปดจึงไม่มีหนี้ที่ต้องทำถนนและจดทะเบียนภาระจำยอมให้แก่ที่ดินของโจทก์ที่ 2
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374

ผู้พิพากษา

สมบัติ เดียวอิศเรศ
ธนัท วิรบุตร์
พันวะสา บัวทอง

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android