คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 643/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ประกาศห้ามมิให้ทรงเจ้าในทีต่าง ๆ ร.ศ.109 และแก้ไขเพิ่มเติม ร.ศ. 110 กับ 114 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร์สยาม มาตรา 13
ประกาศเรื่องทรงเจ้าเข้าผีไม่เปนบทกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ม.13 เพราะเปนกฎหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ผู้ใดทรงเจ้าเข้าผีแม้ภายในเขตต์บ้านและภายในวงครอบครัวของตนเองก็ตามก็ต้องมีความผิด+
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android