คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 443/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน
บุกรุก
ต่างคนต่างอาศัยที่หลวงมีสิทธิฟ้องเรื่องบุกรุกกันได้
วิธีพิจารณาแพ่ง
อำนาจฟ้องของผู้อาศัยที่ดิน
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android