คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 671/2530

 แหล่งที่มา: สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
บริษัทจำเลยและบริษัท บ. แม้จะเป็นบริษัทในเครือเดียวกันและมีผู้บริหารชุด เดียวกัน แต่บริษัทดังกล่าวต่างจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดซึ่งตามกฎหมายย่อมมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกันบริษัท บ. มิได้เป็นสาขาของจำเลย ฉะนั้นการที่จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ไปปฏิบัติงานที่บริษัท บ. โดยโจทก์ไม่ยินยอมพร้อมใจด้วยจึงเป็นการฝ่าฝืนต่อ ป.พ.พ. มาตรา 577 การที่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามจึงมิใช่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลย.
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 577

ผู้พิพากษา

จำนง นิยมวิภาต
จุนท์ จันทรวงศ์
สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android