คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1336/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 12 พ.ย. 2551 10:10:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฎีกาที่มิได้ระบุข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายแต่อย่างใดเพียงแต่ขอให้ศาลฎีกาถือเอาความเห็นแย้งของผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาดังนี้เรียกว่าฎีกาย่อศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 293
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android