คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 748/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การคำนวณค่ารายปีจากทรัพย์ที่ให้เช่าไปนั้นแม้จะอาศัยค่าเช่าเป็นหลักในการคำนวณ ถ้าหากมีเหตุบ่งให้เห็นค่าเช่านั้นไม่ใช่จำนวนอันสมควรจะให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ เจ้าพนักงานก็มีอำนาจแก้หรือคำนวณ ค่ารายปีเสียใหม่ได้ ในระหว่างที่ยังอุทธรณ์เรื่องเจ้าพนักงานเก็บค่าภาษีเกินไปนั้นผู้รับประเมินก็ยังต้องเสียค่าภาษีตามที่เรียกเก็บภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เมื่อโจทก์ไปเสียภาษีภายหลังเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เจ้าพนักงานย่อมมีสิทธิเรียกเก็บภาษีเพิ่มได้ตามมาตรา 43
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

ดูปลาตร์
วิกรม
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android