คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1074/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ที่แสดงตนให้คนภายนอกเข้าใจว่าเปนหุ้นส่วนต้องรับผิดในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนต่อคนภายนอกเสมอด้วยหุ้นส่วน เปนผู้ค้ำประกันเงิน ลงแชร์ของเขา ภายหลังนายวงแชร์ทำสัญญากู้ให้แก่ผู้ลงแชร์ใหม่ แล้วตกลงเลิกสัญญากู้นั้นอีก ผู้ค้ำประกันเดิมไม่หลุดพ้นจากความรับผิดเพราะหนี้เดิมไม่ระงับไป
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1054
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 681
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 351

ผู้พิพากษา

ศรี
วิชัย
นลราช

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android