คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 758/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ข้อจำกัดสิทธิอุทธรณ์ฎีกาไม่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายรัฐบาลเปนคู่สัญญา และได้ทำสัญญาไมตรีซึ่งเปนเหตุให้ข้อจำกัดพ้นวิสัยแล้วต้องเพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงของคู่สัญญา วิธีพิจารณาแพ่ง กรมใดกรมหนึ่งของรัฐบาลเปนจำเลย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 114
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 132

ผู้พิพากษา

บัส
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android