คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 418/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คณะกรมการจังหวัดเป็นนิติบุคคลหรือไม่ คณะกรมการจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในทางบริหารราชการแผ่นดินทั้วไป ไม่มีอำนาจจัดการทรัพย์หรือกิจการของผู้หนึ่งผู้ใด และเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 73-74
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1557
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1689
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1689

ผู้พิพากษา

ดูปลาตร์
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android