คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1174/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 28 พ.ย. 2551 15:57:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พินัยกรรม์ +390 นั้นใช้บังคับผู้ได้รับมฤดกของผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ได้+หุ้นส่วนคน 1 ตายห้าง+ส่วนก็เป็นอันเลิก ส่วนข้อสัญญาว่าให้ผู้รับมฤดกเป็นหุ้นส่วนต่อไปนั้น เมื่อไม่มีพินัยกรรม์ผูกมัดผู้รับมฤดกตามสัญญานั้นแล้ว ผู้รับมฤดกไม่+เป็นต้องเข้าสวมสิทธิของผู้ตาย การขอเลิกหุ้นส่วนในกรณีผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งตายแม้จำเป็นต้องบอกล่วงน่าตามมาตรา 1056 การฟ้องขอเลิกหุ้นส่วนและชำระบัญชีนั้นฟ้องผู้จัดการหุ้นส่วนคนเดียวก็ได้ ไม่ต้องให้หุ้นส่วนทุกคนเข้าเป็นคู่ความ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1055
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 390

ผู้พิพากษา

อิศร
พรหม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android