คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1135/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ร้องขอรับชำระหนี้จากทรัพย์ที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษายึดไว้โดยอ้างว่าตนมีบุริมสิทธินั้นต้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาศาลจึงจะยอมให้รับชำระหนี้จากทรัพย์นั้นได้ อ้างฎีกาที่ 887/2471 เจ้าหนี้บุริมสิทธิตามคำพิพากษาไปร้องขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิจากเงินที่ขายทอดตลาดทรัพย์อันตนมีบุริมสิทธินั้นภายหลังศาลขายทอดตลาดทรัพย์นั้นได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4-251-259(
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4-251-259(
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4-251-259(

ผู้พิพากษา

พรหม
พลางกูร
ฮอลลัน

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android