คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 209/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การเข้าไปเยี่ยมญาติซึ่งป่วยเจ็บขาเล็กน้อยในร้านฝิ่นนั้นไ-ม่ใช่กิจจำเปนตามพ.ร.บ.ฝิ่น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2502 มาตรา 5
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5

ผู้พิพากษา

อมาตย์
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android