คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 170/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ป.พ.พ.ม.162 คำสั่งกระทรวงยุติธรรมลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2468
กำหนดเวลาทำงานตามปกติของศาลในระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2478 นั้นตั้งต้นแต่ 11ถึง13 นาฬิกา ผู้จะมาทำการติดต่อกับศาลต้องมาภายในกำหนดข้างบนนั้น
วิธีกำหนดให้คู่ความเสียค่าธรรมเนียม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229-243
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 162

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android