คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 127/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เวลาฝากของได้ตีราคาทรัพย์ไว้ เจ้าของไม่คัดค้านราคาภายหลังของนั้นหาย เจ้าของจะเรียกราคาทรัพย์เกินราคาที่ตีไว้ไม่ได้
ความรับผิด ผู้ชนะคดีต้องรับผิดชอบในการที่นำยึดทรัพย์ของผู้อื่นผิดมา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 657-660-42
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 657-660-42
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 657-660-42
  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาแพ่ง ร.ศ. 127 มาตรา 87 ความรับ

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
คูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android