คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 123/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 13 พ.ย. 2551 16:54:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
(หมายเหตุ. ผลแห่งคดีนี้มีว่า ถ้าเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304(1) ราษฎรผู้เข้ายึดถือมีสิทธิฟ้องคนอื่นได้)
คดีที่ฎีกาได้ฉะเพาะข้อกฎหมาย การอ้างข้อเท็จจริงขึ้นมาในฎีกาเพื่อให้วินิจฉัยข้อกฎหมายนั้นต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟัง มิฉะนั้นศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้
กรณีที่ศาลฎีกาแปลความมุ่งหมายแห่งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งไม่ใช่ฟังข้อเท็จจริงเอาเอง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 240
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304-1334
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1304-1334

ผู้พิพากษา

อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android