คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 547/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าเป็นการผ่อนเวลา การแสดงเจตนาแท้จริงกำหนดเวลาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ใหม่ถือว่าเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมายหนี้เดิมไม่มีกำหนดเวลา แต่ได้กำหนดเวลากันภายหลังแล้ว ถ้าเจ้าหนี้ยอมยึดกำหนดเวลาชำระหนี้ให้ลูกหนี้โดยผู้ค้ำประกันเป็นอันหลุดพ้นจากความผิดตาม ม.700
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 112-2-306-

ผู้พิพากษา

อมาตย
กฤต
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android