คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 308/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตัดไม้หวงห้ามในที่ดินของตนไม่มีผิดแปลความหมายคำว่า " ป่า " ตาม พ.ร.บ.รักษาป่า
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติรักษาป่าไม้ พ.ศ.2456 มาตรา 3
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 3

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android