คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 461/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลำดับแห่งบุริมสิทธิพิเศษมูลหนี้ในค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นบุริมสิทธิพิเศษแลอยู่ในลำดับที่จะได้ชำระหนี้ก่อน มูลหนี้ในค่าแรงงานอุตสาหกรรม วิธีพิจารณาความแพ่ง ร้องขัดทรัพย์ ลูกหนี้ยินยอมให้เจ้าหนี้เอาทรัพย์ของตนออกขายเป็นตัวเงินชำระหนี้ ไปแล้วเป็นอันขาดจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าหนี้คนอื่นจะขอเฉลี่ยเพื่อเอาชำระหนี้ด้วยไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 259-278-26

ผู้พิพากษา

อมาตย
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android