คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 896/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ค่าเช่าทรัพย์สิน
ของผู้ล้มละลายซึ่งจำนองไว้ต้องตกแก่เจ้าพนักงานรักษาทรัพย์ ผุ้รับจำนองไม่มีสิทธิเรียกเอาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 721
  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 721

ผู้พิพากษา

วิกรม
มนู
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android