คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 828/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กฎหมายสันนิษฐาน ผู้ใดรับจำนองในนามของตนเอง สันนิษฐานว่าผู้นั้นรับโดยอำนาจตนเองตัวแทนสาบศูนย์ ตั้งตัวแทนไปรับจำนองโดยไม่มีใบมอบฉันทะและตัวแทนใส่ชื่อเสียเอง ภายหลังตัวแทนสาบศูนย์ ตัวการต้องเรียกผู้จัดการเข้ามาเป็นคู่ความจึงจะบังคับจำนองได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 806 - 702
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 806 - 702

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android