คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 793/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เจ้าของเรือกลไฟที่ให้เขาเช่าเรือไปไม่ต้องรับผิดในค่าซ่อมแซมเรือในเมื่อลูกจ้างของผู้เช่าเอาไปซ่อมโดยเจ้าของมิได้แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนหรือได้ให้สัตยาบัน
หน้าที่นำสืบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 797 - 820
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 797 - 820

ผู้พิพากษา

บัส
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android