คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 283/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ขายฝากได้จดทะเบียน ต่อเจ้าพนักงานแต่เวลาไถ่ถอนเจ้าพนักงานจดไว้ในสัญญาว่าได้รับเงินค่าไถ่ถอนแล้วน่าโฉนดก็ได้มีการแก้ทะเบียนแต่เจ้าพนักงานกลับ+ออกเสียเพราะเหตุที่ยังไม่ถูกระเบียบมิใช่เพราะไม่ได้มีการไถ่ถอนกันแล้ว วิธีพิจารณาแพ่ง ป.พ.พ.ม. 193 พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 ม.9 อายุความซึ่งมิได้ยกขึ้นต่อสู้มาแต่ต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 มาตรา 39 ขายฝาก
  • พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 มาตรา 39 ขายฝาก
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299-1301

ผู้พิพากษา

อมาตย์
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android