คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 194/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่ใช่เปนเหตุปราณีย์ลดโทษค่าปลงศพเปนค่าเสียหายฉะเพาะตัว ศาลจะสั่งให้จัดการตาม ม.18 ไม่ได้ประมวลแพ่ง ม.443 ในคดีฆ่าคนตายโจทก์ผู้ฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งจะต้องสืบให้ได้ความว่าตนเสียหายอะไรบ้าง ถ้าสืบไม่ได้ก็มีสิทธิเรียกร้องได้แต่ค่าปลงศพตามที่ศาลจะเห็นสมควรเท่านั้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 87
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 แล 18
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 59 แล 18
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 443

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android