คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 159/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ไต่สวนมูลฟ้องคำสั่งที่ศาลเดิมชั้นไต่สวนมูลฟอ้งสั่งยกข้อหาโดยอาศัยข้อเท็จจริงมีผลเช่นเดียวกับคำพิพากษา จึงเข้าอยู่ในความหมายแห่ง พ.ร.บ.อุทธรณ์มาตรา 3 ตามนัยฎีกาที่ 792/2476
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

ฮอลลันด์
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android