คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 132/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ซื้อที่ดินซึ่งศาลสั่งขายทอดตลาดไว้โดยสุจริตแม้จะยังไม่ได้โอนโฉนดกันก็ได้ กรรมสิทธิ ที่ดิน โฉนดแผนที่ ซื้อขาย ซื้อที่ดินโฉนดแผนที่ซึ่งศาลสั่งขายทอดตลาดนั้นแม้ยังไม่ได้รับการโอนโฉนดผู้ซื้อก็ยังมีสิทธิในที่รายนั้นดีกว่าผู้อื่นอ้างฎีกาที่ 271/2470แล331/76 วิธีพิจารณาความแพ่ง ยึดทรัพย์ ขัดทรัพย์ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิยึดทรัพย์ของลูกหนี้ที่ศาลได้ขายทอดตลาดแล้ว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330-456-1

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android