คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 530/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่บุคคลที่ 3 เขียนตั๋วแลลอบประทับตราของจำเลยแล้วนำไปซื้อของจาก โจทก์โดยไม่ได้รับอำนาจจากจำเลย แลทั้งมิใช่ความเลินเล่อของจำเลยในการระวังรักษาดวงตราดังนี้ จำเลยไม่ต้องรับผิดต่อ โจทก์
จำเลยบังคับอังกฤษ คู่ความฎีกาได้แต่ปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 9
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 9
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 8

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android