คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 519/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พะยาน เอกสารกู้ ผู้กู้กดลายพิมพ์นิ้วมือ มีพะยานลงลายมือชื่อรับรองคน 1 แลอีกคน 1 ว่าเป็นผู้เขียนสัญญาแลเติมคำว่าพะยานต่อไปด้วยดังนี้ สัญญานั้นสมบูรณ์ตามกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 9-653
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 9-653

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android