คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1035/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เงินมัดจำที่ผู้ซื้อให้ไว้เมื่อผู้ซื้อผิดนัดผู้ขายริบได้และยังมีอำนาจเรียกให้ผู้ซื้อชำระราคาหรือเรียกให้ใช้ค่าเสียหายก็ได้ ผู้ซื้อผิดนัดผู้ขายได้ค่าเสียหายแล้วจะเรียกค่าเสียหายซ้ำอีกไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 213 - 377

ผู้พิพากษา

ศรี
นล
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android