คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 404/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สังหาริมทรัพย์ใดที่อยู่ในที่ของผู้ให้เช่าโดยผู้ให้เช่าไม่รู้ว่าเป็นของใคร ชั้นแรกต้องสันนิษฐานว่าเป็นของผู้เช่า
ผู้ให้เช่ามีบุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในที่ให้เช่าแม้จะเป็นของบุคคลภายนอกก็ดีเว้นแต่จะได้รู้เช่นนั้น
หน้าที่นำสืบ
ร้องคัดค้านว่าทรัพย์ที่ยึดเป็นของตน ๆ ต้องสืบให้สม.
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 261 - 268
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 261 - 268

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android