คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 389/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญา จำนอง
จำนองทรัพย์หลายสิ่งโดยแยกสัญญาจำนองแต่มีเงื่อนไขว่าให้ไถ่ถอนได้พร้อมกัน ถึงคราวขายเพื่อใช้หนี้แยกขายได้ ล้มละลาย
เจ้าหนี้มีประกันไม่ได้ร้องพิสูตร์หนี้ ไม่จำต้องปฏิบัติตามมาตรานี้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 - 734
  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 52

ผู้พิพากษา

พรหม
เทพ
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android