คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 919/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การใช้รถยนตร์เดินผ่านที่นาของผู้อื่นมาเกิน 10 ปี อาจได้อำนาจในภาระจำยอม ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง ม.172 ในคดีแพ่งคำบรรยายฟ้องสำคัญยิ่งกว่าบทกฎหมายที่อ้าง บทกฎหมายนั้นจะอ้างหรือไม่ก็ได้ และในกรณีที่ศาลถามและโจทก์ แถลงว่าฟ้องโดยอาศัยกฎหมายบทหนึ่ง แม้กฎหมายที่อ้างนั้นไม่ทำให้โจทก์ชนะคดีได้ ศาลก็ต้องวินิจฉัยคำบรรยายในฟ้องว่าเข้าบทกฎหมายอื่นหรือไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 - 1349 -

ผู้พิพากษา

ดูปลาตร์
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android