คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 36/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เช่าห้องกันโดยไม่มีกำหนดกาล ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกการให้เช่าได้เมื่อสุดระยะเวลาอันเปนกำหนดชำระค่าเช่าทุกระยะ การเช่าที่ไม่มีกำหนดเวลาเช่านั้น ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเช่าเมื่อใด ไม่เรียกว่าผู้ให้เช่าใช้สิทธิไม่สุจริต
ปัญหากฎหมายการแปลสัญญาเปนปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 566
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 5

ผู้พิพากษา

นล
หริศ
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android