คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1071/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน จำนอง เจ้าของเงินวานผู้อื่นนำเงินไปรับจำนองที่ดินและลงชื่อแทน ไม่จำเปนต้องมีใบมอบฉันทะ พ.ร.บ.ออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 ประกาศรัชกาลที่ 4 ว่าด้วยทาษลูกหนี้ที่ 1-2
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127

ผู้พิพากษา

พรหม
วิชัย
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android