คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 721/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การโอนหนี้ต้องบอกให้ลูกหนี้ทราบ มิฉะนั้นการโอนไม่สมบูรณ์ ผู้อื่น นอกจากตัวเจ้าหนี้ไม่มีอำนาจบอกการโอนหนี้ไปยังลูกหนี้ เว้นแต่จะได้รับตั้งเปนตัวแทนเจ้าหนี้
ม.306 ไม่ได้บอกว่า "เจ้าหนี้" ต้องเปนผู้บอกการโอนและการตั้งตัวแทนเช่นนี้ตั้งโดยวาจาได้ คือให้ทนายแจ้งการโอนไป เมื่อไม่ใช้ก็จัดการฟ้องได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
พิพาก

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android