คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 545/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นบรรณาธิการแลผู้พิมพ์โฆษณามีแลใช้เครื่องพิมพ์พิมพ์หนังสือออกโฆษณาแม้จะโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานก็หามีบทกฎหมายใดบัญญัติเป็นความผิดแลกำหนดโทษไว้ไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2476 มาตรา 7-32-3

ผู้พิพากษา

อิศร
วิกรม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android