คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 250/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ข้อตกลงกันว่า ถ้าจัดการเร่งรัด หนี้สินจากลูกหนี้+ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้วจะให้ค่าบำเหน็จสินจ้างข้อตกลงเช่นว่านี้เป็นสัญญาเข้าอยู่ในประเภทสัญญาจ้างทำของ+มีกฏหมายบังคับว่าจะต้องทำตามแบบอย่างใด แม้+ทำเป็นลายลักษณอักษรฟ้องร้องบังคับคดีได้ อาญา อย่างไรไม่เรียกว่าเป็นอาญายุยงให้เขาฟ้องความกันพอเจ้าหนี้ประสงค์จะฟ้องลูกหนี้อยู่แล้วจึงมีผู้รับอาสาจะจัดการเร่งรัดฟ้องร้องหนี้ให้เจ้าหนี้ดังนี้ สัญญาเช่นนี้เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113-115-18

ผู้พิพากษา

กฤต
อมาตย
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android