คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 221/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรไม่เรียกว่าเป็นฟ้องเคลือบคลุมฟ้องโจทก์ระบุข้อความ วัน,เดือน,ปี สถานที่ที่จำเลยกระทำผิด ไม่เรียกว่าเป็นฟ้องเคลือบคลุม พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 ม.9 ข้อกฎหมายที่มิได้ยกขึ้นต่อสู้หันมาแต่ชั้นศาลล่างเพิ่งมากล่าวอ้างชั้นฏีกา ศาลฎีกายอมรับวินิจฉัยปัญหากฎหมายเรื่องเคลือบคลุมหรือไม่ในปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 มาตรา 14 วิธีพิจ

ผู้พิพากษา

มนธา
อมาตย
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android