คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 531/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การใช้เงินแล้วต้องเปนหนังสือหรือใบรับเปนหลักฐานการชำระหนี้ต้องชำระแก่ตัวเจ้าหนี้หรือผู้มีอำนาจรับแทนการชำระหนี้นั้นจึงจะใช้ได้จะฟังข้อเท็จจริงในคดีอื่นมาบังคับผู้มิได้เปนคู่กรณีย์ด้วยไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 315
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 315

ผู้พิพากษา

บัส
จินดา
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android