คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 767/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สิทธิในการจำหน่ายทรัพย์ย่อมตกอยู่แก่ผู้เป็นเจ้าของเท่านั้น แลเจ้าของย่อมมีสิทธิติดตามและเอาคืนทรัพย์สินของตนจากบุคคลไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ด้วยบุคคลที่ซื้อทรัพย์ซึ่งมีผู้ + แล้วเอามาขายให้ด้วยความสุจริต จำต้อง+ใช้ราคาทรัพย์นั้นแก่ของเว้นแต่จะเข้ามาตรา 1332 ที่ร่วมกันทำละเมิดจำรับผิดใช้ค่าเสียหายเช่น + ลูกหนี้ร่วมกัน ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย+กฎหมายที่ไม่เป็นประเด็น+ ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 314
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1332

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android