คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 604/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนในกิจการที่หุ้นส่วนอีกผู้หนึ่งกระทำ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติหุ้นส่วนบริษัท ร.ศ. 130

ผู้พิพากษา

พิพาก
ศรี
นคร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android