คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 21725/2556

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 27 เม.ย. 2558 18:27:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำชำเราเด็กหญิง ศ. ผู้เสียหาย อายุยังไม่เกิน 15 ปี ขอให้ลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 277 ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วฟังได้ว่า จำเลยกระทำอนาจารผู้เสียหายตาม ป.อ. มาตรา 279 วรรคหนึ่ง ลงโทษจำเลยตามมาตรา 279 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นบทเบาตามที่พิจารณาได้ความตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย โจทก์ไม่อุทธรณ์ ความผิดตามมาตรา 277 จึงยุติลง เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยไม่มีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 279 วรรคหนึ่ง ให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนนี้ด้วย คดีจึงมีปัญหาขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเพียงว่า จำเลยกระทำอนาจารผู้เสียหายตาม ป.อ. มาตรา 279 วรรคหนึ่ง หรือไม่เท่านั้น แต่ความผิดตามมาตรานี้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี จึงมีอายุความ 15 ปี ตาม ป.อ. มาตรา 95 (2) เหตุกระทำความผิดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2537 โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 อันเป็นเวลาภายหลังกำหนดอายุความ 15 ปี นับแต่วันกระทำความผิด คดีเป็นอันขาดอายุความตาม ป.อ. มาตรา 95 (2) สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา 39 (6)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279

ผู้พิพากษา

ธานิศ เกศวพิทักษ์
เมทินี ชโลธร
ณัฏฐชัย ไวยภาษจีรกุล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android