คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2016/2554

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 5 ก.พ. 2558 12:42:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1) บัญญัติให้เสนอคำฟ้องต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ คำว่ามูลคดีเกิดขึ้น หมายถึง เหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิอันทำให้โจทก์มีอำนาจฟ้อง เมื่อคดีนี้จำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ อ. ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 119 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร จึงถือว่ามูลคดีเกิดขึ้น ณ สถานที่ที่จำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินมอบให้แก่บริษัทดังกล่าว ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โจทก์เป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ อ. จึงมีสิทธิฟ้องจำเลยต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1)
เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินจากมูลหนี้สัญญากู้เงินระยะสั้นมิได้ฟ้องว่าผิดสัญญากู้เงิน ทั้งไม่อาจถือได้ว่าตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแห่งการกู้เงิน การที่โจทก์ฟ้องโดยไม่มีสัญญากู้เงินระยะสั้นมาแสดง ถือไม่ได้ว่าโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญากู้เงิน จึงต้องนำอายุความตั๋วสัญญาใช้เงินมาใช้บังคับ ไม่ใช่อายุความตามสัญญากู้เงิน คดีจึงมีอายุความสามปีนับแต่วันถึงกำหนดใช้เงินตาม ป.พ.พ. มาตรา 1001
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1001
  • พระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 มาตรา 1001
  • พระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 มาตรา 1001

ผู้พิพากษา

ธนฤกษ์ นิติเศรณี
สิริรัตน์ จันทรา
สมยศ เข็มทอง

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android