คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1749/2529

 แหล่งที่มา: ADMIN
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เงินหรือเงินและสิ่งของใดที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานรวมทั้งวันหยุดวันลาหรือจ่ายให้ตามผลงานไม่ว่าค่าตอบแทนนี้จะเรียกชื่อหรือกำหนดคำนวณอย่างไรก็ถือว่าเป็นค่าจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อ2ทั้งสิ้นแต่ค่าน้ำมันที่จำเลยกำหนดให้โจทก์เบิกเป็นค่าใช้จ่ายได้เดือนละไม่เกิน5,000บาทจำเลยมิได้จ่ายให้โจทก์ในอัตราตายตัวโจทก์ต้องนำใบเบิกจ่ายพร้อมแนบใบเสร็จรับเงินด้วยทุกครั้งมิได้จ่ายให้เพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานจึงไม่เป็นค่าจ้าง.(ที่มา-เนติฯ)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน

ผู้พิพากษา

สุพจน์ นาถะพินธุ
สมบูรณ์ บุญภินนท์
เพียร สุมิระ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android