คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 22097/2555

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 28 เม.ย. 2558 15:30:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีอยู่ 3 ฉบับ ตามประกาศฉบับที่ 3 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้พิจารณาเห็นว่าช่วงเวลาที่ออกประกาศและในพื้นที่ที่ใช้บังคับได้พ้นระยะเวลาจำนำข้าว และมีข้าวเปลือกนาปรังออกสู่ตลาดจำนวนมาก และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและไม่เป็นอุปสรรคในการซื้อขายข้าวเปลือกระหว่างผู้ประกอบการโรงสีและเกษตรกร จึงสมควรยกเลิกมาตรการการควบคุมการขนย้ายดังกล่าว จึงออกประกาศฉบับที่ 3 ยกเลิกประกาศฉบับที่ 2 ซึ่งมีผลทำให้บุคคลสามารถขนย้ายข้าวเปลือกหรือข้าวสารได้โดยไม่เป็นความผิดตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ดังนั้นประกาศฉบับนี้ จึงไม่ใช่กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังว่า การกระทำของผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับที่ 1 ไม่เป็นความผิดแต่อย่างใด จึงไม่มีผลลบล้างการกระทำของจำเลยซึ่งเป็นความผิดตามประกาศฉบับที่ 1 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น กรณีไม่ต้องตาม ป.อ. มาตรา 2 วรรคสอง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 27
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 25

ผู้พิพากษา

เกียรติพงศ์ อมาตยกุล
วีระพล ตั้งสุวรรณ
วันทนี กีรติพิบูล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android