คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6518/2556

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 16 มิ.ย. 2557 13:18:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยมีเครื่องกระสุนปืนเล็กกล ขนาด .223 (5.56 มม.) ซึ่งเป็นเครื่องกระสุนปืนที่ใช้กับอาวุธปืนเล็กกล ขนาด .223 (5.56 มม.) และเป็นชนิดที่มีเครื่องกลไกสำหรับบรรจุกระสุนเองให้สามารถยิงซ้ำได้ ขนาดความยาวลำกล้องเกิน 160 มม. อันเป็นเครื่องกระสุนปืนนอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ซึ่งนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ ไว้ในครอบครอง อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ซึ่งเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวแม้จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้องไม่ถึง 20 มม. อันเป็นเครื่องกระสุนปืนที่สามารถใช้กับอาวุธปืนที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2522) ข้อ 2 (2) (ก) ก็ตาม แต่เมื่อโจทก์บรรยายไว้ในคำฟ้องด้วยว่า เครื่องกระสุนปืนที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเป็นเครื่องกระสุนปืนซึ่งใช้กับอาวุธปืนชนิดที่มีเครื่องกลไกสำหรับบรรจุกระสุนเองให้สามารถยิงซ้ำได้ ขนาดความยาวลำกล้องเกิน 160 มม. จึงเป็นเครื่องกระสุนปืนนอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2522) ซึ่งนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกระสุนปืนชนิดเจาะเกราะหรือชนิดกระสุนเพลิงหรือไม่ โดยไม่จำต้องบรรยายว่าเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวเป็นชนิดเจาะเกราะหรือชนิดกระสุนเพลิงอีก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 55
  • พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 78
  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 78

ผู้พิพากษา

สุริยง ลิ้มสถิรานันท์
วิรุฬห์ แสงเทียน
ประทีป ดุลพินิจธรรมา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android