คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10599/2555

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 16 ม.ค. 2558 15:41:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและตามทางพิจารณาฟังได้ว่า ปุ๋ยเคมีปลอมที่จำเลยผลิตโดยมิได้นำขึ้นทะเบียนและมีไว้เพื่อขายซึ่งปุ๋ยดังกล่าวนั้น เป็นปุ๋ยจำนวนเดียวกัน การกระทำของจำเลยที่ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ผลิตปุ๋ยเคมีปลอมเพื่อการค้า ผลิตปุ๋ยเคมีที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนการค้า กับมีไว้เพื่อขายซึ่งปุ๋ยเคมีปลอมและปุ๋ยที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนจึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยมาเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันจึงไม่ชอบ ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำเลยมิได้ฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 และเห็นสมควรมีคำสั่งให้ริบปุ๋ยปลอม 898 กระสอบ และกระสอบเปล่า 2,132 ใบ ของกลาง ให้แก่กรมวิชาการเกษตรเพื่อทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 มาตรา 72/6 เสียด้วย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90
 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91
 • พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 มาตรา 71
 • พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 มาตรา 72
 • พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 มาตรา 72/6
 • พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 มาตรา 64
 • พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 มาตรา 63
 • พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 มาตรา 57
 • พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 มาตรา 32
 • พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 มาตรา 30
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195

ผู้พิพากษา

วิรุฬห์ แสงเทียน
นิยุต สุภัทรพาหิรผล
ปดารณี ลัดพลี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android