คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13815/2555

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 28 เม.ย. 2558 10:29:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์เคยชักชวนและสนับสนุนให้พนักงานขายใต้บังคับบัญชาขายสินค้าของภริยาโจทก์ชนิดเดียวกันกับจำเลยที่ 1 ให้แก่ลูกค้าของจำเลยที่ 1 พฤติการณ์ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการประพฤติตนอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตแล้ว ยังถือได้ว่าโจทก์ประพฤติชั่ว ไม่ซื่อตรง อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ และฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยที่ 1 กรณีร้ายแรงอีกด้วย จำเลยที่ 1 ไม่จำต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยให้แก่โจทก์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงงาน พ.ศ.2551 มาตรา 17
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงงาน พ.ศ.2551 มาตรา 119

ผู้พิพากษา

ปัญญา สุทธิบดี
ชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์
พงษ์เทพ ศิริพงศ์ติกานนท์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android